REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.latexopony.pl

(ostatnia aktualizacja: 1 maja 2024 roku)

§ 1.
DEFINICJE

Niezależnie od innych definicji ustanowionych w treści niniejszego Regulaminu, ilekroć poniższe pojęcia są pisane wielką literą w tekście Regulaminu, mają one znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Administrator: LATEX OPONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Opolu, ul. Krapkowicka 21, 45-760 Opole, NIP: 7543058869, REGON: 161436072, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000955942, spółka zajmująca się m.in. dostawą opon, felg, kół i akcesoriów do kół.

 2. Adres siedziby Administratora: ul. Krapkowicka 21, 45-760 Opole.

 3. Polityka prywatności – oznacza Politykę prywatności i cookies Serwisu Internetowego www.latexopony.pl, określającą szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz stosowania plików cookies w Serwisie Internetowym, dostępną na stronie www.latexopony.pl, w zakładce: „Polityka prywatności”.

 4. Regulamin – niniejszy regulamin, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający w szczególności zasady zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zasady wykonywania tych umów oraz prawa i obowiązki stron, dostępny na stronie www.latexopony.pl, w zakładce pod nazwą „Regulamin”.

 5. Serwis Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem: www.latexopony.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Administratorze, prowadzonej przez Administratora działalności oraz o możliwości zawarcia określonej umowy, której przedmiotem są towary i usługi oferowane przez Administratora, nawiązać z Administratorem lub przedstawicielami Administratora kontakt, jak również wykonywać inne działania objęte funkcjonalnościami Serwisu Internetowego i przewidziane w niniejszym Regulaminie.

 6. Usługa – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną.

 7. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca stronę/strony Serwisu Internetowego i/lub korzystająca z usług oraz funkcjonalności opisanych w niniejszym Regulaminie.


§ 2.
KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika następujące Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie:

  1) udostępnianie informacji i materiałów zawartych w Serwisie Internetowym, w tym informacji handlowych, informacji o Administratorze oraz o prowadzonej przez Administratora działalności, jak również informacji o możliwości zawarcia określonej umowy, której przedmiotem są towary i usługi oferowane przez Administratora i płynących z niej korzyściach;

  2) udostępnianie informacji o dostępnych metodach kontaktu z Administratorem oraz / lub jego przedstawicielami;

  3) nawiązanie kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”, w szczególności w celu uzyskania informacji o ofercie Administratora;

  4) udostępnianie informacji o przewidzianych metodach współpracy z Administratorem;

  5) udostępnianie informacji o ofertach pracy opublikowanych przez Administratora na wyspecjalizowanych serwisach internetowych oraz – za pomocą odpowiednich interaktywnych przycisków – umożliwienie przeniesienia się przez Użytkownika na odpowiednie platformy umożliwiające zapoznanie się z pełną treścią ofert pracy, jak również złożenie stosownej aplikacji, w przypadku gdy Użytkownik będzie tym zainteresowany;

  6) umożliwienie Użytkownikowi przeniesienia się, za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu Internetowego, na stronę serwisu internetowego „XPARTNER” (www.xpartner.net.pl);

  7) wypełnianie formularzy elektronicznych udostępnianych w Serwisie Internetowym,

  8) jak również wykonanie innych działań objętych funkcjonalnościami Serwisu Internetowego i przewidzianych w Regulaminie.

 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1) korzystanie z jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji np.:
  – Firefox,
  – Chrome,
  – Microsoft Edge,
  – Internet Explorer,
  – Safari.

 3. Administrator nie gwarantuje poprawności i skuteczności świadczonych Usług w przypadku, gdy minimalne wymagania o których mowa powyżej nie zostaną spełnione.

 4. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu Internetowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i Polityki prywatności.

 5. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkownika.

 6. Serwis Internetowy „XPARTNER” (www.xpartner.net.pl.) jest odrębną platformą. Regulamin nie reguluje sposobu korzystania z przedmiotowej platformy, chyba że co innego wynika bezpośrednio z treści Regulaminu.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu ze Serwisu Internetowego wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od Administratora.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działalności Serwisu Internetowego z przyczyn technicznych, awarii, prac modernizacyjnych i uaktualniających. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.

 9. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania ze Serwisu Internetowego.

 10. Niezależnie od wyżej wskazanej nieodpłatności korzystania ze Serwisu Internetowego, Użytkownik może ponosić koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika.

 11. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu Internetowego. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z jego treścią w dowolnym wybranym przez siebie momencie.

 12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu Usług udostępnianych w Serwisie Internetowym, a także zmiany i aktualizacji Regulaminu oraz Polityki prywatności. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym na stronie Serwisu Internetowego będą dostępne wszystkie ostatnie wersje Regulaminu oraz Polityki prywatności.

 13. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Użytkownikiem oraz Administratorem.

 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi Usługami, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu nieuprawnionemu pozyskaniu, rozpowszechnieniu, wykorzystywaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych udostępnianych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, Administrator informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną. Świadczenie przedmiotowych Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych. Niezależnie od działań podejmowanych przez Administratora, Użytkownik powinien we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko, upewnić się czy środowisko informatyczne Użytkownika jest odpowiednio zabezpieczone przez złośliwym oprogramowaniem.

 15. Administrator przetwarza wyraźnie oznaczone w niniejszym Regulaminie dane osobowe Użytkownika na zasadach określonych w Polityce prywatności i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia Usług drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności.

 16. Użytkownik korzystający ze Serwisu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 17. Serwis Internetowy nie prowadzi internetowej sprzedaży towarów ani usług.

 18. Serwis Internetowy udostępnia Użytkownikowi informacje o możliwości zawarcia określonej umowy i płynących z niej korzyściach, której przedmiotem mogą być towary i usług oferowane przez Administratora. Zaproszenie do zawarcia umowy zamieszczone na stronach Serwisu Internetowego nie stanowi oferty – nie zawiera cen sprzedaży towarów, a jedynie główne cechy i parametry oferowanych do sprzedaży towarów i usług.

 19. Opis towaru może, ale nie musi zawierać zdjęć poszczególnych towarów. Zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Serwisie Internetowym są wyłącznie materiałami poglądowymi, zapewniającymi pewne ogólne pojęcie i wyobrażenie o towarach, ich właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych. Towary ujawnione na zdjęciach umieszczonych w Serwisie Internetowym, a w szczególności ich kolor, struktura i rozmiar, mogą różnić się od rzeczywistego.

 20. Poprzez kontakt z Administratorem i / lub jego przedstawicielami, za pośrednictwem jednej z metod dostępnych w zakładce „Kontakt”, Użytkownik może uzyskać szczegółową ofertę dotycząca towarów i usług Administratora, jak również odpowiedzi na wszystkie zapytania z tym związane.

 21. Reklamy, ogłoszenia i inne informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym w razie wątpliwości poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Administratora.

 22. Użytkownicy mogą skontaktować się ze Administratorem w sprawach związanych z Usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu Internetowego korespondencyjnie, pod adresem: ul. Krapkowicka 21, 45-760 Opole, mailowo, pod adresem e-mail: sekretariat@latexopony.pl oraz telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 77 451 98 00.

 23. Zakazuje się Użytkownikom podejmowania następujących działań za pośrednictwem Serwisu Internetowego:

  1) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2) korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3) podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4) korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora,

  5) korzystanie z jakichkolwiek treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego w zakresie wykraczającym poza własny użytek osobisty,

  6) korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki prywatności.

 24. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności za szkody spowodowane niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniem z Usług.


§ 3.
NAWIĄZANIE KONTAKTU Z ADMINISTRATOREM

 1. Nawiązanie kontaktu z Administratorem i / lub jego przedstawicielami celem, w szczególności, poznania oferty Administratora, złożenia zamówienia, złożenia zapytania lub też, w jakimkolwiek innym celu przewidzianym w Serwisie Internetowym lub niniejszym Regulaminie i Polityce prywatności, może nastąpić za pośrednictwem jednej z metod wskazanych w zakładce „Kontakt”, w tym za pośrednictwem umieszczonego tam formularza kontaktowego.

 2. Wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy następuje po uzupełnieniu wymaganych przez Administratora danych i informacji dotyczących Użytkownika:

  1) w przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba prywatna – danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

  2) w przypadku gdy Użytkownikiem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą – nazwę firmy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 3. Brak podania powyższych danych i informacji może uniemożliwić świadczenie Usług przez Administratora na rzecz Użytkownika.

 4. Wysłanie zapytania do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” wymaga zaznaczenia przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa, który potwierdza, iż Użytkownik zapoznał się postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności, akceptuje je oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z ich postanowieniami. Akceptując wskazane dokumenty i klauzule, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z ich treścią, akceptuje ich warunki oraz wyraża zgodę na związanie ich postanowieniami.

 5. Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi za wskazany przez Użytkownika numer telefonu lub adres poczty elektronicznej e-mail.


§ 4.
REKLAMACJE

Postępowanie reklamacyjne dotyczące świadczenia Usług w ramach Serwisu Internetowego

 1. Niezależnie od innych przypadków i podstaw wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa, każdemu Użytkownikowi Serwisu Internetowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i świadczeniem Usług przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 2. Reklamacje należy sporządzić na piśmie i przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@latexopony.pl  albo listem poleconym na adres: ul. Krapkowicka 21, 45-760 Opole.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail) i opis zgłaszanego zastrzeżenia co do świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz uzasadnienie reklamacji z przedstawieniem dostępnych dowodów. Administrator zobowiązany jest rozpatrzyć i ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Użytkownika.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego wydłużenia terminu o którym mowa w ust. 3 powyżej w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania od Użytkownika Serwisu Internetowego dodatkowych wyjaśnień lub wystąpią przeszkody techniczne, które uniemożliwią rozpatrzenie reklamacji w podanym wyżej terminie. Zgłaszający reklamacje zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o okolicznościach które muszą zostać ustalone dla wyjaśnienia sprawy, jak też o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Użytkownika Serwisu Internetowego w reklamacji.

 6. Złożenie reklamacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

 7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności.

 8. W przypadku nieuznania reklamacji, zgłaszającemu reklamację przysługuje uprawnienie do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.

 9. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

 10. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.


§ 5.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis Internetowy i wszelkie zawarte w nim treści chronione są prawem autorskim. Użytkownikowi przysługują wyłącznie wprost przyznane na mocy niniejszego Regulaminu uprawnienia.

 2. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, reprodukcji, kopiowania, przekazywania, przechowywania bądź rozpowszechniania jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie Internetowym, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

 3. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie Internetowym, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu Internetowego.


§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu ustalona w niniejszym dokumencie obowiązuje od daty wskazanej na pierwszej stronie Regulaminu, pod jego tytułem, w miejscu „ostatnia aktualizacja (…)”.

 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiąż Administratora oraz Użytkownika.

 3. Na żądanie Użytkownika Administrator przedstawi informacje dotyczące szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług drogą elektroniczną.

 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika zostały określone w Polityce prywatności.