POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
SERWISU INTERNETOWEGO
www.latexopony.pl

§ 1.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, DEFINICJE, INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Operatorem Serwisu Internetowego oraz Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego, zwanym dalej również Administratorem, jest:

  LATEX OPONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Opolu, ul. Krapkowicka 21, 45-760 Opole, NIP: 7543058869, REGON: 161436072, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000955942, spółka zajmująca się m.in. dostawą opon, felg, kół i akcesoriów do kół.

  Dane do kontaktu Administratora:
  Adres korespondencyjny: ul. Krapkowicka 21, 45-760 Opole
  Adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@latexopony.pl
  Numer telefonu: +48 77 451 98 00

 2. Polityka prywatności – oznacza niniejszą Politykę prywatności i cookies Serwisu Internetowego www.latexopony.pl, określającą szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz stosowania plików cookies w Serwisie Internetowym, dostępną na stronie www.latexopony.pl, w zakładce: „Polityka prywatności”.

 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Serwis Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem: www.latexopony.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Administratorze, prowadzonej przez Administratora działalności oraz o możliwości zawarcia określonej umowy, której przedmiotem są towary i usługi oferowane przez Administratora, nawiązać z Administratorem lub przedstawicielami Administratora kontakt, jak również wykonywać inne działania objęte funkcjonalnościami Serwisu Internetowego i przewidziane w Regulaminie oraz w niniejszej Polityce prywatności.

 5. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 6. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca stronę/strony Serwisu Internetowego i/lub korzystająca z usług oraz funkcjonalności Serwisu Internetowego opisanych w niniejszej Polityce Prywatności oraz w regulaminie Serwisu Internetowego (dalej jako „Regulamin”).

 7. Udostępnienie danych osobowych dla celów ich przetwarzania przez Administratora jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może być w każdym czasie cofnięta.

 8. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, na serwerach Administratora lub na serwerach należących do usługodawców Administratora, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 9. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz modyfikacją.

 10. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje swoim zakresem jakichkolwiek informacji, reklam i treści dotyczących towarów i usług świadczonych przez podmioty inne niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu Internetowego bez względu na podstawę i cel ich zamieszczenia. Zaleca się Użytkownikowi zapoznanie się z treścią polityki prywatności danego podmiotu trzeciego przed skorzystaniem lub podjęciem jakichkolwiek działań w związku z zamieszczonymi informacjami i treściami.

 11. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje swoim zakresem sposobu i zakresu przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkowników, którzy za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu Internetowego (w szczególności: zakładki „Zarejestruj się w XPARTNER. ZALOGUJ SIĘ” lub przycisku „Zostań naszym partnerem”) przenieśli się na stronę www.xpartner.net.pl. Serwis Internetowy „XPARTNER” jest odrębną platformą i niniejsza Polityka prywatności oraz Regulamin, nie mają do niej zastosowania, chyba że co innego wynika bezpośrednio z treści Regulaminu oraz / lub Polityki prywatności.

 12. Administrator udostępnia niniejszą Politykę prywatności za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu Internetowego, w dolnym pasku narzędzi i funkcjonalności. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Polityki prywatności w dowolnym wybranym przez siebie momencie.

§ 2.
CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator może przetwarzać niżej wskazane kategorie danych osobowych i informacji dotyczących Użytkowników:

  1) informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności świadczenia usług: adres IP komputera, nazwa domeny, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane i typ przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie Serwisu Internetowego, w tym na poszczególnych podstronach;

  2) informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp Administratora do geolokalizacji Użytkownika; informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych do potrzeb i możliwości Użytkownika informacji i ofert;

  3) dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, których podania wymaga Administrator celem nawiązania kontaktu z Administratorem lub jego przedstawicielami, za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod zakładką „Kontakt” i ustanowionych tam procedur postępowania lub też dla celów uruchomienia i przeprowadzenia procesu reklamacyjnego, opisanego w Regulaminie.

 2. Pomimo, iż nie wszystkie informacje wymienione w § 2 ust. 1 Polityki prywatności mogą być uznane za dane osobowe Użytkowników, w związku z tym, iż w połączeniu z innymi informacjami mogą uzyskać taką kwalifikację, Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą danym osobowym na gruncie RODO.

 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach i na niżej wskazanych podstawach prawnych:

  1) w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług; korzystając z Serwisu Internetowego i wyrażając zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminie oraz Polityce prywatności, Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegających na umożliwieniu korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego, a w szczególności przyjmowania i obsługi zapytań kierowanych przez Użytkowników Serwisu Internetowego, podjęcie określonych działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą; brak podania wymaganych danych osobowych może spowodować ograniczenie możliwości korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego;

  2) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – celem przetwarzania danych osobowych jest zrealizowanie przez Administratora obowiązków prawnych związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności realizacja uprawnień i zobowiązań reklamacyjnych;

  3) w celu obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z umową świadczenia usług drogą elektroniczną, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – celem przetwarzania danych osobowych jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania pewnych zdarzeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;

  4) w celach związanych z technologią cookies, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowym zakresie następuje wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, stosowanie plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonej przez oświadczenie złożone w momencie pierwszego odwiedzenia Serwisu Internetowego z urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu Internetowego, a więc przed zawarciem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną;

  5) w celach marketingu bezpośredniego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – celem oferowania produktów i usług Administratora oraz partnerów Administratora, najczęściej w formie reklamy internetowej, dobieranej pod kątem zainteresowań Użytkownika, co jest Administratora i partnerów Administratora prawnie uzasadnionym interesem; Administrator może wykorzystywać w tym celu narzędzia komunikacji elektronicznej takie jak, w szczególności, podany przez Użytkownika adres e-mail;

  6) w celach analitycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – a w tym – badania opinii Użytkowników Serwisu Internetowego, kontaktu z Użytkownikami Serwisu Internetowego dla celów analitycznych; na podstawie analizy aktywności Użytkownika w Serwisie Internetowym, Administrator jest w stanie lepiej dobierać treści i usługi oraz dopasowywać je do potrzeb Użytkowników, opracowywać statystyki związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego, badać satysfakcję z oferowanych usług i określać ich jakość, a także dbać o bezpieczeństwo danych w serwisie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

 4. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane osobowe zostały zebrane:

  1) Dane osobowe zgromadzone celem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będą przechowywane i przetwarzane przez okres zawarcia i wykonania danej umowy, a następnie przez wymagany okres archiwizacji danych, przewidziany przepisami prawa.

  2) Dane osobowe zgromadzone w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawartymi umowami będą przetwarzane przez okres konieczny do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  3) Dane osobowe zgromadzone w celu obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawartymi umowami będą przetwarzane przez okres dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń.

  4) Dane osobowe zgromadzone w celu obsługi zapytań kierowanych przez Użytkowników Serwisu Internetowego będą przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i załatwienia sprawy.

  5) Dane osobowe zgromadzone w celach marketingowych i analitycznych będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania.

  6) Dane osobowe zebrane w celu badania opinii Użytkowników będą przetwarzane w czasie trwania badania oraz przez okres analizy jego wyników.

  7) Dane osobowe zebrane w celach związanych z technologią cookies – dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

  8) Dane osobowe będą przetwarzane również do momentu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

 5. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, które zostały zgromadzone na  podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w każdym przypadku kiedy osoba której dane osobowe są przetwarzane złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych a nadto, kiedy cofnięta zostanie zgoda na podstawie której zostały zabrane i są przetwarzane jej dane osobowe lub Administrator ustali, iż dane straciły aktualność.

 6. Informacje i dane osobowe o Użytkownikach są pozyskiwane poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych i informacji do systemów Serwisu Internetowego za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na jego stronach, dobrowolne podanie danych osobowych w procesie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem innych metod, a także w sposób zautomatyzowany, za pośrednictwem zapisywanych w urządzeniach końcowych plików cookies oraz poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu (konieczne do poprawnego działania Serwisu Internetowego).

 7. Użytkownik może wejść na stronę Serwisu Internetowego bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych oraz w takim trybie przeglądać strony Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem danych które zbierane są automatycznie, do których zalicza się przede wszystkim – adres IP, nazwa domeny, rodzaj i typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek i płeć użytkownika Serwisu. Przedmiotowe dane zbierane są automatycznie głównie za pośrednictwem plików cookies.

 8. Pomimo, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może być w każdym momencie cofnięta, w sytuacji, w której podanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na istniejący obowiązek prawny lub dla celów zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oraz podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem, niepodanie przez Użytkownika wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług.

 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Profilowanie polega w szczególności na dostosowywaniu wyświetlania treści do preferencji Użytkowników na podstawie ich wcześniejszych wyborów.

 10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

  1) przy pierwszym wejściu na stronę internetową Serwisu Internetowego poprzez wybranie opcji „Zgadzam się, chce przejść do strony” z dostępnych opcji w komunikacie dotyczącym plików cookies i Polityki prywatności;

  2) przed wybraniem przycisku „Wyślij” i tym samym – wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” Serwisu Internetowego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  3) uruchamiając proces reklamacyjny, opisany w Regulaminie, który wymaga podania danych osobowych Użytkownika celem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację Użytkownika.


§ 3.
ODBIORCY DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora i zgodnie z jego poleceniami.

 2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane następującym kategoriom podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą:

  1) Podwykonawcom – zewnętrznym firmom świadczącym dla Administratora usługi, w szczególności takie jak: hosting, utrzymanie serwerów, w tym serwerów poczty elektronicznej, utrzymanie baz danych, prace serwisowe, diagnostyczne i naprawcze, marketing, analityka, księgowość, udostępnianie widgetów do umieszczania na stronie www, dostarczanie systemu typu helpdesk, tworzenie i dostarczanie kopii zapasowych, usługi związane z badaniem jakości świadczonych usług, hostingu, wsparcie techniczne / IT, obsługi marketingowej i PR, obsługi prawnej i doradczej, reklamodawcom i podobnym podmiotom, a nadto w zakresie wynikającym z obowiązków prawnych – organom publicznym. Podmioty te są odbiorcami danych, podmiotami przetwarzającymi działającymi w imieniu i na polecenie Administratora.

  2) Reklamodawcom – czyli podmiotom, które na podstawie informacji zawartych w plikach cookies lub innych podobnych identyfikatorach (jeżeli zawierają one dane osobowe), uczestniczą w procesie dobierania treści reklam, które są wyświetlane Użytkownikom w Serwisie Internetowym. Więcej informacji o tym czym są i jak działają pliki cookie oraz jak można dostosować ustawienia przeglądarki w tym zakresie można znaleźć w § 7 niniejszej Polityki prywatności.

 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.


§ 4.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

 1. Każda osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe ma prawo:

  1) dostępu (art. 15 ust. 1 RODO) – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli dane osobowe dotyczące danej osoby są przetwarzane przez Administratora, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania przedmiotowego okresu, o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a dodatkowo jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby której dotyczą – o wszelkich dostępnych informacjach o ich źródle, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;

  2) do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO) – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;

  3) do sprostowania danych (art. 16 RODO) – żądania sprostowania dotyczących danej osoby danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

  4) do usunięcia danych (art. 17 RODO) – żądania usunięcia dotyczących danej osoby danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, chyba że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub zachodzą inne okoliczności wymienione w art. 17 ust. 3 RODO;

  5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących danej osoby, gdy:

  i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,

  ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

  iii. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  6) do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących danej osoby, które dostarczyła Administratorowi dane osobowe, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

  7) do sprzeciwu (art. 21 RODO) – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administratorowi nie jest w takim przypadku uprawniony do przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

  8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została udzielona;

  9) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku w którym Użytkownik uzna, iż Administrator swoim działaniem naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując do tego dane kontaktowe Administratora wskazane w § 1 ust. 1 niniejszej Polityki prywatności oraz poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Należy pamiętać i mieć na uwadze, iż wykonanie żądania Użytkownika będzie wymagało potwierdzenia jego tożsamość, co może wymagać dodatkowej aktywności ze strony Użytkownika.


§5.
PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie z którym można kontaktować się w następujący sposób:

  1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

  3) telefonicznie poprzez infolinię, pod numerem: 606-950-000.

 2. Więcej o tym jak złożyć skargę do organu nadzoru możesz przeczytać na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

§6.
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Treść Polityki prywatności ustalona w niniejszym dokumencie obowiązuje od daty wskazanej na pierwszej stronie Polityki prywatności, pod tytułem, w miejscu „ostatnia aktualizacja (…)”.

 2. Polityka prywatności może być uzupełniana lub aktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom Serwisu Internetowego oraz uwzględnienia wszelkich zaistniałych zmian w zakresie stanu faktycznego i prawnego. Aktualnie obowiązująca Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w odpowiednim odnośniku w Serwisie Internetowym.

§7.
COOKIES

 1. Serwis Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1) poprzez informacje wprowadzone dobrowolnie przez Użytkownika do elektronicznych formularzy udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego oraz w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza lub też przekazywane Administratorowi w innej formie dla celów uruchomienia i przeprowadzenia procesu reklamacyjnego, opisanego w Regulaminie;

  2) poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkownika pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – korzystając ze strony Serwisu Internetowego Użytkownik akceptuje, iż w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies które umożliwią Administratorowi świadczenie usług;

  3) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu Internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są wysyłane w trakcie przeglądania strony internetowej Serwisu Internetowego i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Serwisu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkowania Serwisu Internetowego pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych usług oraz zgoda Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą.

 4. Serwis Internetowy korzysta z plików cookies po wyrażeniu przez Użytkownika Serwisu Internetowego uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Serwis Internetowy ze wszystkich plików cookies następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji z dostępnych w komunikacie dotyczącym korzystania z plików cookies przez Serwis Internetowy, który wyświetla się po pierwszym wejściu na stronę internetową Serwisu Internetowego, poprzez kliknięcie przycisku: „Zgadzam się, chcę przejść do strony”, przy czym dwie dostępne opcje to: „Zgadzam się, chce przejść do strony” lub „Nie wyrażam zgody”.

 5. Jeżeli Użytkownik Serwisu Internetowego nie wyraża zgody na korzystanie przez Serwis Internetowy z plików cookies, może skorzystać z opcji i zaznaczyć przycisk: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej w komunikacie dotyczącym korzystania z plików cookies przez Serwis Internetowy, który wyświetla się po pierwszym wejściu na stronę internetową Serwisu Internetowego bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Serwisu Internetowego).

 6. Proces wyrażenia i odmowy wyrażenia zgody może się różnić w zależności od przeglądarki internetowej z której korzysta Użytkownik. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.

 7. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Dodatkowo, wyróżniamy pliki własne (pochodzące bezpośrednio ze Serwisu Internetowego) oraz zewnętrzne (pochodzące ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Serwisu Internetowego). W tym ostatnim przypadku zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności i cookies danego podmiotu trzeciego.

 8. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1) pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co pozwala na podnoszenie jakości świadczonych usług oraz poprawienie trafności wyników wyszukiwania;

  2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów reklamowych, w szczególności sieci Google.

 9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies za pośrednictwem odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej.

 10. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzaniach i oprogramowaniach zainstalowanych w urządzeniach Użytkownika.

 11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego, a w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcji i opcji.

 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem Internetowym reklamodawców oraz partnerów Serwisu Internetowego, w tym w szczególności przez serwis internetowy „XPARTNER” (www.xpartner.net.pl).

 13. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 14. Serwis stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). System Google Analytics, który w sposób automatyczny zbiera dane o Użytkowniku, to system analityki internetowej za pomocą którego Administrator uzyskuje wgląd w ruch danych Serwisu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników, wykorzystywany dla celów marketingowych. Zalecane jest zapoznanie się przez Użytkownika z polityką ochrony prywatności Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics znajduje się pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Celem zablokowania działania systemu Google Analytics należy wyłączyć możliwość korzystania z plików cookies.

 15. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 16. Na stronie Serwisu Internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Użytkowników do administratorów portali takich jak, np.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius i innych. Przedmiotowe narzędzie pozwala wskazanym portalom na identyfikowanie osób odwiedzających Serwis Internetowy jako grupy docelowej, której następnie mogą być wyświetlane reklamy o odpowiedniej treści. Celem uniknięcia przekazania przedmiotowych danych do wskazanych portali należy unikać klikania w linki przenoszące do przedmiotowych portali lub wylogować się z konta na danym portalu przed kliknięciem w link. Przetwarzanie danych osobowych przez powyższe portale następuje na podstawie zasad i polityk stosowanych przez powyższe portale. Administrator zaleca zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami przed wykonaniem ruchów opisanych w zdaniach poprzedzających.

§ 8.
BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnioną modyfikacją.

 2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający istniejącemu ryzyku, w szczególności stosuje poniżej wymienione środki:

  1) Minimalizacja wymaganych, gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych;

  2) Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

  3) Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

  4) Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;

  5) Domyślnie przetwarzane są wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania;

  6) Zbieranie danych osobowych dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawanie ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

  7) Przetwarzanie danych osobowych w sposób merytorycznie poprawny i adekwatny w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

  8) Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

  9) Regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.